UDALOSTI
Medzinárodná vedecká konferencia KIT 2019
11. októbera 2019 | 1997x

10. medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie 2019“ (KIT) sa konala v Tatranských Zruboch v dňoch 9. - 11. októbra 2019 za účasti 70 odborníkov z ČR, Poľska, Španielska a Slovenska. Jej organizátorom bola Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), spoluorganizátormi boli SES (Slovenská elektrotechnická spoločnosť) pobočka Liptovský Mikuláš a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – inštitút, ktorého pravidlá plne rešpektuje.

Konferencia je platformou na výmenu najnovších poznatkov a skúseností z oblasti KIT, obsahovo sa zameriava na problematiku spracovania signálov v oblasti komunikácie, ďalej na otázky informačných systémov a spracovania informácií, kybernetickej bezpečnosti, vytvárania sietí a ďalšie problémy v odbore komunikačných a informačných technológií, aplikovaných do ozbrojených síl.

Počas jej rokovania odznelo 27 vedeckých vystúpení a referátov (v počte bolo 13 prác učiteľov, riešiteľov vedeckých projektov a doktorandov z Akadémie ozbrojených síl). Rokovalo sa v sekciách: Technológie a spracovanie informácií, Komunikačné technológie a spracovanie signálov, Komunikačné technológie, Informačné technológie a kybernetická bezpečnosť, Informačné a komunikačné technológie v ozbrojených silách.

Konferencii predsedal 37 členný vedecký výbor pozostávajúci z odborníkov z 10 krajín Európy a zámoria, ktorý garantoval kvalitu vedeckých prác, optimalizáciu a zavádzanie nových technológií, príspevok prác k rozvoju vedy. Vedecké príspevky z konferencie budú zaradené do medzinárodných databáz IEEE, SCOPUS a Web of Science.

„Pozitívne hodnotím fakt, že konferencie sa zúčastňujú aj študenti doktorandského štúdia. V tomto ročníku bol prvýkrát odmenený aj najlepší vedecký príspevok v kategórii doktorandských prác“, uviedol garant konferencie prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. Ocenenie získal doktorand Ing. Jozef Kostelanský s prácou „Custom virtual machine implementation and its influence on executable static properties“.

Na konferencii sa prezentovali firmy Sophist IT, Microsoft, Hewlett Packard, Alliter Technologies a Lynx , ktoré doplnili tematické bloky programu konferencie.

Keďže išlo o desiatu, jubilejnú konferenciu, SES ocenila „za dlhoročnú spoluprácu“ pracovníkov katedry informatiky: Evu Orieškovú, prof. Ing. Jozefa Štulrajtera, CSc., doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Júliusa Barátha, PhD. a Ing. Jána Očkaya.


>> Ďalšie fotografie z medzinárodnej vedeckej konferencie KIT 2019 <<
- hg -    - ds -