CISCO NETACAD
Regionálna akadémia programu NetAcad pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši spolu s lokálnou akadémiou začala svoje účinkovanie v novembri 2000, pričom jej činnosť odborne i personálne pokrývajú zamestnanci Katedry informatiky. Sieťová akadémia v súčasnej dobe poskytuje kurzy v programoch
  • CCNA Routing & Switching,
  • CCNA Voice,
  • CCNA Security.
Akadémia je špecifická tým, že v programe NetAcad pripravuje kadetov s vojenským zameraním a vojenských profesionálov ako súčasť ich ďalšieho odborného rastu, pričom obe kategórie sú priamo umiestňované v Ozbrojených sílách SR.
Výučba v rámci programu NetAcad je poskytovaná v nasledujúcich formách vzdelávania:
  • štandardné bakalárske štúdium, v tomto prípade je kurikulum CCNA Routing & Switching čiastočne integrované do predmetov Siete a služby a Projektovanie a budovanie počítačových sietí študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy
  • vstupný odborný dôstojnícky kurz pre vojenské odbornosti zamerané na informačné a komunikačné technológie, v tomto prípade sú semestre CCNA Routing & Switching integrálnou súčasťou zmieneného kurzu
  • celoživotné vzdelávanie, kde akadémia organizuje kurzy CCNA Routing & Switching, CCNA Voice a CCNA Security pre špecialistov z jednotiek Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpeènostného úradu. Výučba každého semestra je organizovaná formou dvoch (v prípade CCNA Security troch) týždenných sústredení.
Informácie o kurzoch CCNA organizovaných na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika môžete získať na mailových adresách Jozef.Stulrajter@aos.sk, Julius.Barath@aos.sk alebo KOK@aos.sk. Ďalšie dôležité informácie o Sieťovom akademickom programe Cisco NetAcad nájdete na oficiálnych stránkach sieťovej akadémie.