UKONČENÉ PROJEKTY A ŠTÚDIE
V minulosti sa Katedra informatiky podieľala na týchto výskumných projektoch:
Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO
Obdobie riešenia: 2019 - 2020
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: Ing. Miloš OČKAY, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je preskúmať, opísať, vytvoriť a overiť aplikačné možnosti prostredníctvom nástrojov LAVIBO (Laboratórium analýzy, vyhľadávania a identifikácie bezpečnostných ohrození) v oblasti kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na tvorbu metód a postupov s praktickým overením monitorovania, detekcie, identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v lokálnom a sieťovom prostredí.
Počítačové jazyky vo velení a riadení
Obdobie riešenia: 2018 - 2019
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je analýza možností využitia počítačových jazykov v oblasti velenia a riadenia. V rámci projektu sa taktiež predpokladá realizácia pôvodného vedeckého výskumu v oblasti existujúcich prístupov, štandardov, metód a oblastí využitia počítačových jazykov v oblasti systémov velenia a riadenia. resp. simulačných systémov a návrh metodiky pre OS SR pre ich zavedenie do praxe.
Analýza nástrojov a prostriedkov kybernetickej bezpečnosti PASIBO
Obdobie riešenia: 2017 - 2018
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: pplk. doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je vykonanie analýzy nástrojov a prostriedkov kybernetickej bezpečnosti. V rámci projektu bude realizovaný pôvodný vedecký výskum v danej oblasti.
Pracovisko analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrozrní (PASIBO)
Obdobie riešenia: 2015
Kód ITMS: 26210120044
Stručný popis: Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pracoviska akadémie zameraného na realizáciu výskumných a vývojových aktivít v oblasti analýzy, vyhodnotenia, validácie a simulácie krízových situácií v rámci informačných a bezpečnostných ohrození. Laboratórium pre analýzu a vyhodnocovanie informačných a bezpečnostných ohrození je tvorené ako samostatný výskumný polygón s vybudovanou HW, SW a sieťovou infraštruktúrou, ktorá je oddelená (izolovaná) od existujúcej prevádzkovej infraštruktúry AOS.
Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou
Obdobie riešenia: 01/2011 – 12/2014
Kód: 2/0046/11 (číslo projektu)
Zadávateľ: VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a SAV
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. (MÚ SAV)
Spoluriešitelia za KtI AOS: doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc., RNDr. Eva DROBNÁ, PhD.
Stručný popis: Výskum matematických štruktúr založených na systéme fuzzy množín. Zovšeobecnenia mnohohodnotových logík, MV-algebier, D-posetov a skúmanie ich ďalších vlastností. Pravdepodobnosť na čiastočne usporiadaných štruktúrach. Kategoriálne aspekty prechodu od klasickej pravdepodobnosti ku rôznym zovšeobecneniam. Špeciálne konštrukcie v usporiadaných štruktúrach (integrál, fraktály, lepenie, dualita) a ich aplikácie na neostré (fuzzy) modely.
Kybernetické ohrozenia a obrana vojenských informačných systémov
Obdobie riešenia: 2011 - 2013
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu bude štúdia zahrňujúca postuláty budovania situačnej výstrahy v sieťovom kybernetickom priestore s ohľadom na vojenské aplikácie – velenie a riadenie. V rámci projektu sa taktiež predpokladá realizácia pôvodného vedeckého výskumu v oblasti teoretických základov, metód a prostriedkov využiteľných v oblasti informačnej, počítačovej a komunikačnej bezpečnosti.
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti
Obdobie riešenia: 01/2009 – 12/2011
Kód: 2/0032/09 (číslo projektu)
Zadávateľ: VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a SAV
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Silvia PULMANNOVÁ, DrSc. (MÚ SAV)
Spoluriešitelia za KtI AOS: doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc.
Stručný popis: Skúmanie algebraických a iných matematických štruktúr vhodných na popis kvantovomechanických systémov a ich meraní, a na popis rôznych typov neurčitostí vyskytujúcich sa v rôznych oblastiach výskumu. Aplikácia získaných poznatkov do nekomutatívnej teórii miery, kvantovej pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a kvantovej teórie informácie. Okrem kvantovomechanických aplikácií získané poznatky uplatniť aj pri výskume neurčitostí v rôznych modeloch mnohohodnotovej a fuzzy logiky. Výskum vlastností parciálnych algebraických štruktúr komutatívnych i nekomutatívnych, ich stavov a ich súvis s inými matematickými štruktúrami, grupami, algebrami a pod. Skúmanie rôznych typov entropií a ich vzťah k reláciám neurčitosti. Štúdium podmnožiny stavov na operátorových algebrách, ich geometrické a štatistické vlastnosti a ich vzájomný súvis.