INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Profil absolventa:

 • dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle vojenské spojovacie a informačné systémy
 • získané znalosti mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia
 • dokáže pôsobiť vrámci spojovacích, informačných a senzorových systémov prevádzkovaných v národnom aj nadnárodnom meradle a zabezpečovať interoperabilitu v systémoch velenia a riadenia
 • rozumie vzájomným väzbám medzi informačnými a komunikačnými systémami, sieťami a službami a dokáže pri ich návrhu a prevádzke využívať poznatky z moderných architektúr počítačových a softvérových systémov, ako aj z kryptológie a počítačovej bezpečnosti
 • je schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v oblasti špecifických vojenských spojovacích a informačných systémov, ako aj civilných informačných a komunikačných technológií ako riadiaci, prevádzkový, systémový a servisný pracovník

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • topografická služba (S12)

Oblasti predmetov:

Absolvent druhého stupňa študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy získa vedomosti z východiskových predmetov odboru:
 • bezpečnostných a obranných štruktúr
 • vojenskej logistiky
 • metodiky prípravy jednotiek
 • práva
 • operačnej analýzy
 • analýzy dát
 • operačného a taktického použitia komunikačných a informačných systémov
Ďalej získa vedomosti z nosných oblastí odboru:
 • projektovania
 • bezpečnosti a spoľahlivosti vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry
 • systémov velenia a riadenia v prostredí sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) a medzinárodnej interoperability
V rámci užšej profilácie prostredníctvom skupín alternatívnych povinne voliteľných predmetov získa hlboké vedomosti v oblasti:
 • počítačových technológií a vývoja informačných systémov v prostredí interoperability
 • vojenských komunikačných technológií a systémov
 • bezpečnosti a obrany v kybernetickom priestore
 • leteckých pozemných informačných systémov
Absolvent je tak pripravený vyvíjať a udržiavať prostriedky vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí NEC a medzinárodnej interoperability, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti ich technických a programových prostriedkov, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach. Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Kompletné informácie o študijnom programe si môžete prevziať TU