BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Profil absolventa:

 • získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti teoretických základov, prevádzky a riadenia vojenských spojovacích a informačných systémov
 • je pripravený na výkon prevádzkových a nižších riadiacich funkcií v oblasti informačných a komunikačných technológií a systémov v organizačných zložkách riadenia a velenia rezortu obrany a na štúdium študijného programu druhého stupňa
 • počas štúdia absolvuje okrem odbornej časti aj vojenský výcvik, ktorý ho pripraví ako budúceho manažéra (veliteľa, náčelníka, nadriadeného) a vodcu
 • získa právne vedomie, ekonomický a vojensko-odborný rozhľad potrebný k vykonávaniu dôstojníckych funkcií v OS SR
 • je uplatniteľný aj v civilnom sektore v oblasti informačných, komunikačných technológií a v príbuzných odboroch

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • v ďalších odbornostiach vyžadujúcich si pokročilejšie znalosti a zručnosti v oblasti počítačových a informačných technológií podľa potrieb Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Oblasti predmetov:

 • spoločné jadro (matematika, fyzika, anglický jazyk, TV, spoločensko-vedné a vojensko-manažérske predmety)
 • elektronika + komunikačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (základy elektrotechniky, teória signálov, informácie a kódovanie, systémy spojovania a prístupové siete, ...)
 • informatika + informačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (programovanie, databázové systémy, číslicové počítače, architektúry počítačových systémov, operačné systémy, počítačové siete, ...)
 • bezpečnosť komunikačných a informačných systémov

Príprava na priemyselné certifikačné skúšky:

 • Cisco CCNA – oblasť počítačových sietí
 • Cisco CCNA Security – oblasť bezpečnosti počítačových sietí
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§21 Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Všeob. 21-2 čl. 82)
Kompletné informácie o študijnom programe si môžete prevziať TU