VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Katedra informatiky v rámci vysokoškolského vzdelávania garantuje a zabezpečuje štúdium v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy v študijnom odbore 9610 - Obrana a vojenstvo v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.
Katedra taktiež zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti informatiky, matematiky, informačnej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre všetky ostatné akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
Informácie pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v niektorom ponúkanom študijnom programe nájdete na stránke Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v časti "Prijímacie konanie" podľa príslušného stupňa vysokoškolského štúdia, na telefónnom čísle študijného oddelenia 00421 / 960 / 42 34 58 alebo mailovej adrese vzdelavanie@aos.sk. Uchádzači o prvý resp. druhý stupeň vysokoškolského štúdia môžu nájsť ďalšie informácie o termíne a priebehu výberového konania na funkciu kadet (študent akadémie) na stránke Personálneho úradu OS SR prípadne aj na stránke www.regrutacia.sk.