O NÁS
Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) pokrýva komplexne oblasť informatiky, informačných a komunikačných technológií (IIKT) ako aj matematiky, vo výskume a vzdelávaní pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Základom pre vznik katedry informatiky bolo pracovisko "Katedra informatiky a výpočtovej techniky", ktorá do vzniku AOS zabezpečovala vzdelávanie a výskum v oblasti IIKT na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Po reorganizačných zmenách, od 1. apríla 2010, prešla z Katedry prírodných vied do kompetencie Katedry informatiky aj oblasť matematiky. Od roku 2012 je vedúcim katedry informatiky prof. Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc.. Do tejto doby bol vedúcim katedry informatiky doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD., ktorý bol ustanovený do funkcie prorektora pre vedu AOS na funkčné obdobie rokov 2012 - 2020.
V súčasnej dobe medzi hlavné úlohy katedry patrí:
  • zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces na všetkých stupňoch VŠ štúdia,
  • garantovať a zabezpečovať prípravu študijných programoch Počítačové systémy, siete a služby a Vojenské spojovacie a informačné systémy,
  • zabezpečovať špecializačné a kariérne kurzy pre AOS, GŠ OS, MO SR a štátnu správu,
  • realizovať rozvoj vedy a techniky v podmienkach AOS a OS SR so zameraním na informačné a komunikačné technológie,
  • implementovať najnovšie poznatky v oblasti informatiky na AOS,
  • spolupracovať s Úradom vlády SR, MO a GŠ SR pri tvorbe strategických plánov, koncepcií a projektov.
Katedra organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu KIT (Komunikačné a informačné technológie) a dlhé roky sa podieľala na organizovaní medzinárodnej konferencie FSTA (Teória fuzzy množín a jej aplikácie).
Katedra informatiky má výsostné postavenie v príprave špecialistov v oblasti informatiky, informačných a komunikačných technológií pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zabezpečuje prípravu pre príslušníkov rezortu MO SR v špecializačných a odborných kurzoch. Je lídrom vzdelávania v oblasti počítačových sietí a technológií (Sieťový akademický program Cisco - sieťová akadémia), Palo Alto Networks Cybersecurity Academy, ďalej produktov Microsoft Office a systémov velenia a riadenia.
Za svoje aktivity v oblasti vzdelávania bola katedra odmenená oceneniami:
  • Inštruktor roka (Ing. Július BARÁTH, PhD., 2004) a aktivita roka (2005) pre regionálnu Cisco sieťovú akadémiu od firmy Cisco Systems,
  • Ocenenie za rozvoj informačných technológií Microsoft v školstve (2010) od firmy Microsoft Slovakia.