DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Profil absolventa:

  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja vojenských spojovacích a informačných systémov s orientáciou na vývoj vojenských a z hľadiska bezpečnosti štátu (národnej bezpečnosti) dôležitých komunikačných a informačných systémov a ich komponentov, modelovania a simulácie takýchto systémov vrátane matematických modelov
  • dokáže v súlade s konkrétnym zameraním svojej vedecko-výskumnej práce efektívne využívať metódy a algoritmy získavania, predspracovania a analýzy dát zo špecifických senzorov, spracovania signálov pre efektívny a bezpečný prenos dát, metódy generovania hypotéz na rozhodovanie s príslušnou kvalitou v stacionárnych a mobilných automatizovaných systémoch velenia a riadenia

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

  • absolvent je pripravený zastávať veliteľské a odborné funkcie na najvyšších stupňoch velenia a riadenia ozbrojených síl, ministerstva obrany a v spoločných štáboch a štruktúrach NATO
  • alternatívne je pripravený pôsobiť ako samostatný vedecký, výskumný, vývojový alebo akademický pracovník v oblasti vojenských spojovacích a informačných systémov
  • absolvent si môže ďalej budovať vedeckú perspektívu aj v celej škále aplikácií informačných a komunikačných technológií v civilnom sektore, obzvlášť v oblastiach citlivých na bezpečnosť a spoľahlivosť
Kompletné informácie o študijnom programe pre dennú formu štúdia si môžete prevziať TU
Kompletné informácie o študijnom programe pre externú formu štúdia si môžete prevziať TU