Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Nový profesor v odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy

Publikované 22. mája 2018 | Zobrazené 1713x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Akadémia ozbrojených síl má po 15 rokoch opäť nového profesora v odbore 8.4.6. Vojenské spojovacie a informačné systémy. Stal sa ním doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Za profesora ho vymenoval prezident SR 22. mája 2018.

Inauguračná prednáška doc. Harakaľa sa uskutočnila 29. marca 2018 na tému „Kybernetická bezpečnosť vo vzťahu k NNEC“ na zasadnutí Vedeckej rady AOS. Schválením návrhu na vymenovanie doc. Harakaľa za profesora, inauguračná komisia konštatovala, že zvolená téma prednášky je vysoko aktuálna nielen z pohľadu študijného odboru Vojenské spojovacie a informačné systémy, ale aj v širokom kontexte s modernizáciou ozbrojených síl z pohľadu systémov velenia a riadenia.

Oponentská komisia v zložení prof. Ing. Dušan Levický, CSc. (TU Košice), prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. (Žilinská univerzita), prof. Ing. Ján Kollár, CSc. (TU Košice) zhodnotila výsledky systematickej a tvorivej činnosti doc. Harakaľa a potvrdila, že vo vede menovaný uplatnil široký rozhľad v novej škole návrhu a vývoja špecializovaných vysokovýkonných paralelných architektúr a kybernetickej bezpečnosti. Tým výrazne prispel nielen k vedeckému poznaniu v medzinárodnom kontexte, ale aj k novej kvalite výučby v oblasti Vojenských spojovacích a informačných systémov na AOS v Liptovskom Mikuláši.

Prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. (1958) je absolventom SVTŠ Bratislava, Elektrotechnickej fakulty, odboru Mikroelektronika – elektronické a mikroelektronické prvky. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1983 - 1988 vo Vojenskom technickom ústave ako výskumný pracovník. Do vysokého vojenského školstva vstúpil roku 1989 a odvtedy takmer 30 rokov tu pôsobí v pedagogických, vedeckých a akademických funkciách. V roku 1997 absolvoval doktorandské štúdium (vtedajšia VA) v odbore Umelá inteligencia, docentom sa stal v r. 2002 v odbore Elektronika a telekomunikačná technika. Absolvoval viacero odborných kurzov v Holandsku, ČR a SR. Bohatá publikačná činnosť profesora Harakaľa zahŕňa 121 publikácií, pozostávajúcich z vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, publikoval aj pôvodné vedecké a odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch, zborníkoch registrovaných v medzinárodných databázach. Bol zodpovedným riešiteľom 3 projektov v rezorte obrany, pracoval na 11 výskumných projektoch (z toho 2 medzinárodných – NATO RTO/STO), podal 3 zlepšovacie návrhy a má priznané prvenstvo patentu (Tesserelová aritmetická jednotka). Docent Harakaľ má rozsiahle skúsenosti s vedením záverečných prác, viedol 37 diplomových prác a 4 bakalárske práce. Bol školiteľom 2 úspešne ukončených doktorandov. Profesor Harakaľ bol členom viacerých vedeckých a redakčných rád, výborov medzinárodných konferencií a tiež komisií pre štátne skúšky, dizertačné práce a menovanie docentov.

Svojou pedagogickou činnosťou preukázal schopnosť garantovať kvalitu a rozvoj študijného programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia Počítačové systémy siete a služby (2010-2017). V súčasnosti vyučuje: informatiku, počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, počítačové systémy, teoretické princípy architektúr vojenských počítačových systémov. Od roku 2012 zastáva funkciu prorektora pre vedu v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

- hg -    - mo sr -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie