Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Prvý docent v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy

Publikované 30. marca 2018 | Zobrazené 1047x

Akadémia ozbrojených síl (AOS) získala v roku 2017 rozhodnutím MŠ VVaŠ SR právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy. Prvé habilitačné konanie v tomto odbore sa na AOS uskutočnilo 8. marca 2018. V tento deň sa v Sieni vedeckej rady akadémie uskutočnila verejná habilitačná prednáška mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD. pod názvom „Špecifikačné a opisné jazyky“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov“. Tézy prednášky vychádzali z vlastností jazyka VHDL, jeho základného konceptu a z opisu číslicového systému.

Mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. (1974) je absolventom VA Liptovský Mikuláš, študijného odboru Automatizácia velenia a elektronické počítače (1998). Od roku 2001 nepretržite pôsobí v rôznych pedagogických a výchovnovzdelávacích funkciách vo vojenskom školstve, pričom absolvoval aj viaceré vojenské kariérne kurzy doma a v zahraničí (ČR, USA,SRN, Estónsko), odborné kurzy (Veľká Británia, Maďarsko). Bohaté sú jeho výsledky v odbornej a vedeckej činnosti v oblastiach informatiky, programovania, logických systémov, číslicových počítačov, modelovania a simulácie, architektúry počítačových systémov, umelej inteligencie vo vojenských aplikáciách.

Mjr. Turčaník sa podieľa na tvorbe a príprave nových predmetov, je spolutvorcom skrípt, 2 vedeckých monografií, autorom učebnice, viedol 10 bakalárskych prác, 16 inžinierskych prác v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy, Počítačové systémy, siete a služby. Je inštruktorom CCNA Cisco networking academy. Jeho vedecko-výskumná činnosť sa zobrazila vo výstupoch riešení viacerých vedeckých úloh a domácich a medzinárodných projektov (domáce MO SR), (medzinárodné s Holandskom, SRN, Estónskom).

Habilitačná komisia, ktorej predsedom bol prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. konštatovala, že posudky všetkých oponentov ( prof. Ing. František Adamčík, PhD. - TU Košice, doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. – STU Bratislava, doc. Ing. Miloš Drutarovský, PhD,.- TU Košice) boli kladné a v zmysle § 1 ods. 15 vyhl. MŠ VVaŠ SR č.6/2005 Z. z. odporučila mjr. Ing. Michalovi Turčaníkovi, PhD. odbornému asistentovi Katedry informatiky AOS, udeliť titul docent v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy. Udelenie titulu docent schválila VR na svojom zasadnutí dňa 29. 3. 2018.

- hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie