Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Študentský klub AFCEA

Publikované 15. apríla 2013 | Zobrazené 5328x
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR.

AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu. Vytvárajú širší prístup k najnovším informáciám o technickom pokroku. Združujú odborníkov a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na procese informatizácie bezpečnostných zložiek. Podporujú odborné vzdelávanie a výchovu mladej generácie odborníkov v oblastiach informatizácie, telekomunikácií a elektroniky.

So slovenskou asociáciou AFCEA úzko spolupracuje Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl, ktorá podporila ustanovenie študentského klubu v AOS. Jeho založenia sa zúčastnil Ing. Petr Jirásek, predstaviteľ AFCEA International (ČR), ktorý uviedol, že týmto krokom sa Slovenská republika stala štvrtou krajinou v Európe po ČR, Rumunsku a Grécku, ktorá takýmto spôsobom zapája študentov do oblastí pôsobnosti AFCEA.

Zakladajúcu členskú základňu klubu AFCEA v Akadémii ozbrojených síl tvorí 8 študentov 2. ročníka študijného programu Informačné systémy, siete a služby. Prezidentom klubu sa stal študent voj. Jozef Kostelanský a poradcom klubu sa stal Ing. Miroslav Ďulík, PhD. z katedry informatiky.

Založenia klubu sa zúčastnil rektor AOS brig gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý uviedol, že klub s jeho odbornými aktivitami bude významným prínosom do ďalšej profesijnej kariéry študentov. Prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. následne zdôraznil, že najbližšie čaká študentov z tohto klubu účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „KIT 2013“ (Komunikačné a informačné technológie), kde sa stretnú so študentmi z Grécka. A dodal, že členstvo v klube otvorilo pre študentov priestor aktivizovať sa na seminároch, sympóziách, konferenciách, kurzoch, v poznávacích mobilitách členov, zapájať sa do študentských vedeckých projektov, získavať granty a štipendiá, komunikovať s akademickými a vedeckými pracovníkmi z AFCEA po celom svete.

Nových členov klubu pozdravil aj Ing. Vladimír Ondrovič, prezident AFCEA Slovak Chapter.

- hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie