Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ukončenie VODK - KIS

Publikované 29. marca 2012 | Zobrazené 5897x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Dňa 29. marca 2012 bol za prítomnosti riaditeľa Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) Ing. Michala Chlebca, vedúceho Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a príslušníka

Katedry elektroniky AOS doc. Ing. Martina Marka, CSc. slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz - Komunikačné a informačné systémy (C10), číslo špecializácie 460 a 600 organizovaný Centrom vzdelávania AOS. Kurz je osobitným kvalifikačným predpokladom na výkon dôstojníckej funkcie s plánovanou hodnosťou poručík a nadporučík a tvorí súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR. Veliteľom Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu bol kpt. Ing. Vladimír Renko.

Program kurzu bol rozdelený na Spoločnú časť v trvaní 1 mesiaca a Odbornú časť v trvaní 5 mesiacov.

Do kurzu celkovo nastúpilo a záverečnou skúškou ho zavŕšilo 14 účastníkov z útvarov a zariadení OS SR. Absolventi pri záverečnom preskúšaní preukázali dobré teoretické vedomosti z oblasti plnenia úloh a povinností v danej odbornosti a špecializácii na najnižšej úrovni velenia a riadenia v OS SR a v štruktúrach medzinárodných štábov v súlade so štandardami NATO.

kpt. Ing. Vladimír Renko    - ds -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie