Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Aprílový seminár na katedre informatiky
Publikované 19. apríla 2011 | Zobrazené 5305x
V rámci pravidelných mesačných katedrových seminárov Katedry informatiky AOS odznela 19. apríla prednáška doc. RNDr. Ferdinanda Chovanca, CSc. na tému „Algebrické štruktúry v kvantových logikách“. Určená bola predovšetkým učiteľom katedry informatiky, ale aj iným záujemcom o túto vednú problematiku. Docent Chovanec, matematik a vysokoškolský učiteľ Katedry informatiky AOS, nositeľ Ceny Medzinárodnej asociácie kvantových štruktúr, ocenenia SAV za súbor prác „Fuzzy množiny a ich aplikácie“ a držiteľ prémie za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, prítomným v stručnosti a na názorných príkladoch priblížil klasické a neklasické logiky, kvantové logiky a D-posety.
Technologický deň Servisne Orientovanej Architektúry
Publikované 18. novembra 2010 | Zobrazené 5644x
Spoločnosť InterWay, ktorá sa zaoberá procesným a projektovým riadením v oblasti návrhu a konsolidácie systémov na princípe Servisne Orientovanej Architektúry (SOA), predstavila 18. novembra 2010 v Akadémii ozbrojených síl riešenia, ktoré posúvajú informačné technológie a ich produkty do blízkej budúcnosti. Riaditeľ InterWay Ing. Peter Weber ml. k problematike uviedol, že InterWay ako nový člen AFCEA Slovak Chapter pracuje na poli tvorby informačných systémov, ktoré na princípe Servisne Orientovanej Architektúry zjednodušujú integráciu heterogénnych informačných systémov a implementujú ich do prostredia.
Špeciálne komunikačné a informačné riešenia v prezentácii pre ozbrojené sily
Publikované 11. novembra 2010 | Zobrazené 5213x
V spolupráci s AFCEA Slovak Chapter, S&T Group a Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnila 11. novembra 2010 v priestoroch akadémie prezentácia špeciálnych komunikačných a informačných riešení pre ozbrojené sily. Spoločnosť S&T ako organizačná súčasť AFCEA Slovensko, ktorej poslaním je prinášať poznatky a moderné riešenia do systémov NATO a vyspelých ekonomických krajín, predstavila v prezentačnom paneli informácie o nových technológiách, ktoré sú úspešne využívané vo vojenských misiách NATO a v Ozbrojených silách Slovinska.
Priznanie práv Ministerstvom školstva SR
Publikované 28. mája 2010 | Zobrazené 4844x
MŠ SR priznalo právo Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a rozhodnutia Akreditačnej komisie Vlády SR udeľovať akademický titul doktor (PhD.) absolventom externej formy štúdia päťročného doktorandského študijného programu bezpečnosť a obrana štátu v študijnom odbore 8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť.
Ku Dňu učiteľov
Publikované 29. marca 2010 | Zobrazené 5604x
Každoročne si koncom marca Akadémia ozbrojených síl pripomína Deň učiteľov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V aule akadémie sa sústredili učitelia, študenti, zamestnanci, vojaci, aby si „uctili“ velikána pedagogických vied Jána Amosa Komenského, jeho odkaz v hlbokých ideách humanizácie a demokratizácie, prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu a v presvedčení, že dobrá škola robí človeka lepším.
Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
Publikované 15. apríla 2010 | Zobrazené 6056x
15. apríla 2010 bol za prítomnosti rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Ing. Františka Blanárika slávnostne ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí.
Ocenenie od Microsoftu
Publikované 3. marca 2010 | Zobrazené 6311x
Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o. Peter Čerešník ocenil na celoslovenskej konferencii „Microsoft pre školstvo“ Katedru informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Konferencia „Microsoft pre školstvo“, ktorej 7. ročník sa konal 2.-3. marca 2010 v Bratislave - Rusovciach každoročne prezentuje výsledky spolupráce školstva s Microsoftom Slovakia., s. r. o., predstavuje inovačné projekty a technológie využívané vo vedení a riadení procesov výučby a procesov na podporu vzdelávacej a administratívnej činnosti škôl SR.
Ďalšie odbornosti z VODK pre OS SR
Publikované 26. februára 2010 | Zobrazené 6928x
V organizácii Centra ďalšieho vzdelávania boli 26. februára 2010 v Akadémii ozbrojených síl ukončené ďalšie Vstupné odborné dôstojnícke kurzy (VODK). Prípravu v odbornostiach vojenské zdravotníctvo, vojenská duchovná služba, komunikačné a informačné systémy, spravodajstvo a elektronický boj absolvovalo 13 poručíkov OS SR. Osvedčenia o ukončení kurzu poručíkom OS SR odovzdali plk. gšt. Ing. Juraj Vyrostek, prorektor pre vojenské veci, plk.
Ďalší špecialisti na počítačovú a sieťovú bezpečnosť
Publikované 29. januára 2010 | Zobrazené 5049x
Za účasti prorektorov pre vzdelávanie a vedu doc. Ing. Pavla Bučku, CSc. a plk. gšt. doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. bol v posledný januárový piatok ukončený na Katedre informatiky krátkodobý odborný kurz počítačovej a sieťovej bezpečnosti pripravujúci účastníkov na úroveň priemyselnej certifikačnej skúšky CCNA Security. Po troch jednotýždňových sústredeniach realizovaných postupne v mesačných intervaloch kurz úspešne absolvovalo 5 vybraných špecialistov zo Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín a Topografického ústavu v Banskej Bystrici.
KiT 2009
Publikované 16. októbra 2009 | Zobrazené 5082x
5. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "KIT 2009" (Komunikačné a informačné technológie) sa uskutočnila v dňoch 14. - 16. októbra 2009 v Tatranských Zruboch. Jej organizátori Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a Asociácia dodávateľov komunikačných a informačných systémov do ozbrojených síl AFCEA Slovak Chapter privítali na tomto podujatí 113 účastníkov z vysokých škôl a univerzít Slovenskej a Českej republiky, zo SAV, z MO SR a GŠ OS SR.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie