Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

VoIP telefónia
Publikované 18. októbra 2013 | Zobrazené 5501x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012).
Študentský klub AFCEA
Publikované 15. apríla 2013 | Zobrazené 5289x
V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR. AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu.
Sieťová akadémia Cisco už pre 3 rezorty
Publikované 11. apríla 2013 | Zobrazené 5591x
Príslušníci troch rezortov, a to Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Národného bezpečnostného úradu absolvovali štvorsemestrový špecializovaný kurz Cisco, sieťová akadémia CCNA (Cisco Certified Networking Associate), Exploration. Kurzy programu Cisco realizuje od roku 2000 Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS). Prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. odovzdal 11. apríla 2013 certifikáty 15 absolventom Cisco štúdia, ktoré trvalo od 10. 9. 2012, pričom uviedol: - "toto štúdium sa v oblasti komunikačných a informačných systémov vníma ako jedno z najdôležitejších a podporuje aj vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí“.
IP telefónia
Publikované 15. júna 2012 | Zobrazené 4204x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 14. - 18. mája 2012 a 11. – 15. júna 2012 uskutočnil odborný kurz zameraný na IP telefóniu. Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP. Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.
Ďalší absolventi kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
Publikované 19. apríla 2012 | Zobrazené 5614x
19. apríla 2012 bol za prítomnosti vedúceho katedry informatiky doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a lektorov Cisco sieťovej akadémie doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Miroslava Ďulíka, PhD., Ing. Júliusa Barátha a Ing. Miloša Očkaya ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration. Kurz absolvovalo 15 účastníkov, ktorí sa v jednotýždňových sústredeniach takmer osem mesiacov od 5. septembra 2011 pripravovali v oblasti technológií počítačových sietí.
Ukončenie VODK - KIS
Publikované 29. marca 2012 | Zobrazené 5859x
Dňa 29. marca 2012 bol za prítomnosti riaditeľa Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) Ing. Michala Chlebca, vedúceho Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a príslušníka Katedry elektroniky AOS doc. Ing. Martina Marka, CSc. slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz - Komunikačné a informačné systémy (C10), číslo špecializácie 460 a 600 organizovaný Centrom vzdelávania AOS.
Ocenenie od Microsoftu
Publikované 15. februára 2012 | Zobrazené 6205x
Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bola 15. februára 2012 na 9. ročníku konferencie "Microsoft pre školstvo", konanej v Martine, ocenená prestížnou cenou. Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia s. r. o. Ing. Peter Čerešník zdôraznil, že spolupráca Akadémie ozbrojených síl s Microsoftom umožňuje priniesť najvyššiu kvalitu a implementovať nové technológie do administratívnych a vzdelávacích procesov a života školy.
11. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2012
Publikované 3. februára 2012 | Zobrazené 5640x
V polovici februára tohto roku uplynie 20 rokov odvtedy, čo sa konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na teóriu fuzzy množín a jej aplikácie. Konala sa 17. - 21. 2. 1992 na pôde vtedajšej Vysokej vojenskej technickej školy. „Medzinárodná konferencia FSTA’92 nadviazala na trojstranné česko-slovensko-poľské konferencie Teória a aplikácie fuzzy množín iniciované profesorom Beloslavom Riečanom v druhej polovici 80-tych rokov minulého storočia.
Medzinárodná vedecká konferencia KiT 2011
Publikované 7. októbra 2011 | Zobrazené 5601x
Medzinárodná vedecká konferencia Komunikačné a informačné technológie (KIT) sa koná každé dva roky. V dňoch 5. - 7. októbra 2011 sa v Tatranských Zruboch uskutočnil jej 6. ročník. Korene vzniku konferencie siahajú do roku 1999 a to, že sa naďalej úspešne rozvíja, vyplýva z transparentnej spolupráce jej organizátorov - Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS) a AFCEA Slovak Chapter (Slovenskou asociáciou dodávateľov a používateľov vojenských komunikačných a informačných systémov).
Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
Publikované 12. mája 2011 | Zobrazené 5017x
Vo štvrtok 12. mája 2011 bol za prítomnosti prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie