Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS
Publikované 25. septembra 2014 | Zobrazené 5247x
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“.
Ďalší kurz CCNA ukončený
Publikované 12. júna 2014 | Zobrazené 4358x
Štvorsemestrový kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate) v novej verzii č. 5 bol ukončený na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Trval od novembra 2013 do júna 2014. „Tematicky kurz vychádzal z predchádzajúcich verzií, z pohľadu administrátora bol aktualizovaný o nové požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, PhD.
Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti
Publikované 17. apríla 2014 | Zobrazené 4411x
V čase od 3. februára do 17. apríla 2014 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl uskutočnil pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD. a doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD. kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty.
Kurz C2-SYS-TS
Publikované 11. apríla 2014 | Zobrazené 4542x
V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni.
12. medzinárodná konferencia FSTA 2014
Publikované 31. januára 2014 | Zobrazené 4126x
V dňoch 27. až 31. januára 2014 sa v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách - FSTA 2014. Jej usporiadateľmi boli Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT).
Matematici si pripomenuli výročie a uvítali novú monografiu
Publikované 21. novembra 2013 | Zobrazené 5454x
40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si 21. novembra 2013 pripomenuli na spomienkovom a prezentačnom podujatí súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973).
Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS
Publikované 14. novembra 2013 | Zobrazené 4928x
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania.
VoIP telefónia
Publikované 18. októbra 2013 | Zobrazené 4929x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012).
Študentský klub AFCEA
Publikované 15. apríla 2013 | Zobrazené 4733x
V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR. AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu.
Sieťová akadémia Cisco už pre 3 rezorty
Publikované 11. apríla 2013 | Zobrazené 4971x
Príslušníci troch rezortov, a to Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Národného bezpečnostného úradu absolvovali štvorsemestrový špecializovaný kurz Cisco, sieťová akadémia CCNA (Cisco Certified Networking Associate), Exploration. Kurzy programu Cisco realizuje od roku 2000 Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS). Prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. odovzdal 11. apríla 2013 certifikáty 15 absolventom Cisco štúdia, ktoré trvalo od 10. 9. 2012, pričom uviedol: - "toto štúdium sa v oblasti komunikačných a informačných systémov vníma ako jedno z najdôležitejších a podporuje aj vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí“.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie