Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Projekty

V oblasti vedy a výskumu sa Katedra informatiky podieľa na projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií a algebraických (kvantových a fuzzy) štruktúr. V oblasti vzdelávania, ako aj vedy a výskumu Katedra informatiky spolupracuje s ostatnými slovenský vysokými školami a Univerzitou obrany v Brne. Katedra informatiky zohráva dôležitú úlohu v procese implementácie informačných systémov v podmienkach Akadémie ozbrojených síl ako aj informačných systémov u iných súčastí DoD.
V súčasnej dobe sa Katedra informatiky podieľa na nasledujúcich výskumných projektoch:
Počítačové jazyky vo velení a riadení
Obdobie riešenia: 2018-2019
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je analýza možností využitia počítačových jazykov v oblasti velenia a riadenia. V rámci projektu sa taktiež predpokladá realizácia pôvodného vedeckého výskumu v oblasti existujúcich prístupov, štandardov, metód a oblastí využitia počítačových jazykov v oblasti systémov velenia a riadenia. resp. simulačných systémov a návrh metodiky pre OS SR pre ich zavedenie do praxe.
Analýza nástrojov a prostriedkov kybernetickej bezpečnosti PASIBO
Obdobie riešenia: 2017-2018
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: pplk. doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je vykonanie analýzy nástrojov a prostriedkov kybernetickej bezpečnosti. V rámci projektu bude realizovaný pôvodný vedecký výskum v danej oblasti.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie