Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Vysokoškolské štúdium - 3. stupeň (PhD.)

Profil absolventa:

  • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja vojenských spojovacích a informačných systémov s orientáciou na vývoj vojenských a z hľadiska bezpečnosti štátu (národnej bezpečnosti) dôležitých komunikačných a informačných systémov a ich komponentov, modelovania a simulácie takýchto systémov vrátane matematických modelov
  • Dokáže v súlade s konkrétnym zameraním svojej vedecko-výskumnej práce efektívne využívať metódy a algoritmy získavania, predspracovania a analýzy dát zo špecifických senzorov, spracovania signálov pre efektívny a bezpečný prenos dát, metódy generovania hypotéz na rozhodovanie s príslušnou kvalitou v stacionárnych a mobilných automatizovaných systémoch velenia a riadenia

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

  • Absolvent je pripravený zastávať veliteľské a odborné funkcie na najvyšších stupňoch velenia a riadenia ozbrojených síl, ministerstva obrany a v spoločných štáboch a štruktúrach NATO
  • Alternatívne je pripravený pôsobiť ako samostatný vedecký, výskumný, vývojový alebo akademický pracovník v oblasti vojenských spojovacích a informačných systémov
  • Absolvent si môže ďalej budovať vedeckú perspektívu aj v celej škále aplikácií informačných a komunikačných technológií v civilnom sektore, obzvlášť v oblastiach citlivých na bezpečnosť a spoľahlivosť
Katedra taktiež zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti informatiky, matematiky, informačnej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre všetky ostatné akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie