Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Vysokoškolské štúdium - 2. stupeň (Ing.)

Profil absolventa:

 • Dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Získané znalosti mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia
 • Dokáže pôsobiť v rámci spojovacích, informačných a senzorových systémov prevádzkovaných v národnom aj nadnárodnom meradle a zabezpečovať interoperabilitu v systémoch velenia a riadenia
 • Rozumie vzájomným väzbám medzi informačnými a komunikačnými systémami, sieťami a službami a dokáže pri ich návrhu a prevádzke využívať poznatky z moderných architektúr počítačových a softvérových systémov, ako aj z kryptológie a počítačovej bezpečnosti
 • Je schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v oblasti špecifických vojenských spojovacích a informačných systémov, ako aj civilných informačných a komunikačných technológií ako riadiaci, prevádzkový, systémový a servisný pracovník

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • topografická služba (S12)

Oblasti predmetov:

Absolvent druhého stupňa študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy získa vedomosti z východiskových predmetov odboru – bezpečnostných a obranných štruktúr, vojenskej logistiky, metodiky prípravy jednotiek, práva, operačnej analýzy, analýzy dát, operačného a taktického použitia komunikačných a informačných systémov. Ďalej získa vedomosti z nosných oblastí odboru – projektovania, bezpečnosti a spoľahlivosti vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) a medzinárodnej interoperability. V rámci užšej profilácie prostredníctvom skupín alternatívnych povinne voliteľných predmetov získa hlboké vedomosti v oblasti:
 • počítačových technológií a vývoja informačných systémov v prostredí interoperability
 • vojenských komunikačných technológií a systémov
 • bezpečnosti a obrany v kybernetickom priestore
 • leteckých pozemných informačných systémov
Absolvent je tak pripravený vyvíjať a udržiavať prostriedky vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí NEC a medzinárodnej interoperability, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti ich technických a programových prostriedkov, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach. Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie