Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Vysokoškolské štúdium - 1. stupeň (Bc.)

Profil absolventa:

 • Získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti teoretických základov, prevádzky a riadenia vojenských spojovacích a informačných systémov
 • Je pripravený na výkon prevádzkových a nižších riadiacich funkcií v oblasti informačných a komunikačných technológií a systémov v organizačných zložkách riadenia a velenia rezortu obrany a na štúdium študijného programu druhého stupňa
 • Počas štúdia absolvuje okrem odbornej časti aj vojenský výcvik, ktorý ho pripraví ako budúceho manažéra (veliteľa, náčelníka, nadriadeného) a vodcu
 • Získa právne vedomie, ekonomický a vojensko-odborný rozhľad potrebný k vykonávaniu dôstojníckych funkcií v OS SR
 • Je uplatniteľný aj v civilnom sektore v oblasti informačných, komunikačných technológií a v príbuzných odboroch

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • v ďalších odbornostiach vyžadujúcich si pokročilejšie znalosti a zručnosti v oblasti počítačových a informačných technológií podľa potrieb Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Oblasti predmetov:

 • Spoločné jadro (matematika, fyzika, anglický jazyk, TV, spoločensko-vedné a vojensko-manažérske predmety)
 • Elektronika + komunikačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (základy elektrotechniky, teória signálov, informácie a kódovanie, systémy spojovania a prístupové siete,...)
 • Informatika + informačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (programovanie, databázové systémy, číslicové počítače, architektúry počítačových systémov, operačné systémy, počítačové siete,...)
 • Bezpečnosť komunikačných a informačných systémov

Príprava na priemyselné certifikačné skúšky:

 • Cisco CCNA – oblasť počítačových sietí
 • Cisco CCNA Security – oblasť bezpečnosti počítačových sietí
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§21 Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Všeob. 21-2 čl. 82)


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie