UDALOSTI
Fuzzy množiny a aplikácie
31. januára 2020 | 1569x

V dňoch 27. - 31. 1. 2020 sa v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra uskutočnila 15. medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a aplikáciách - FSTA 2020. Hlavnými usporiadateľmi boli Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU Bratislava, Ústav výskumu a aplikácií fuzzy modelovania Univerzity v Ostrave a Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológie (EUSFLAT). Konferencie sa zúčastnilo 96 účastníkov zo 14 krajín sveta (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Holandsko, India, Južná Kórea, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovenská republika, Španielsko, Turecko, Vietnam).

Na otvorení konferencie sa zúčastnil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Rektor AOS vo svojom príhovore pozdravil a privítal všetkých účastníkov v regióne Liptov, poprial im úspešné rokovanie, množstvo podnetných a inšpirujúcich nápadov. V rámci otvorenia konferencie si účastníci minútou ticha uctili pamiatku prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc. (10. 11. 1936 - 13. 8. 2019), iniciátora a zakladateľa tejto konferencie a v rokoch 1985 – 1989 člena Katedry matematiky VVTŠ v Liptovskom Mikuláši.

„Je už takmer tridsať rokov od uskutočnenia prvej konferencie FSTA, ktorú v roku 1992 v areáli vtedajšej Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši (predchodkyne AOS) usporiadala Katedra matematiky VVTŠ. Všetky ďalšie konferencie sa potom uskutočňovali v nádhernom prostredí Jánskej doliny“, uviedol doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., učiteľ matematiky z AOS.

Za tri desaťročia sa teória fuzzy množín stala súčasťou viacerých matematických disciplín, ako sú matematická logika a kvantové logiky, teória miery a integrálu, teória pravdepodobnosti, teória modelovania, teória informácií. Uplatnila sa pri analýze a štatistike dát, v zhlukovacej analýze, optimalizačných metódach, proste v oblastiach, kde je nutné uvažovať a pracovať s neurčitosťou. Aplikácie teórie fuzzy množín sú veľmi rozsiahle, využívajú sa v rozmanitých vedných a technických disciplínach, napríklad v medicíne, finančníctve, teórii riadenia, rozhodovacích procesoch, automobilovom priemysle, fotografickom a filmovom priemysle, pri rozpoznávaní obrazov.

Na konferencii FSTA 2020 odznelo 5 plenárnych prednášok a v dvoch paralelných sekciách 57 vedeckých príspevkov. V poradí 16. konferencia FSTA sa uskutoční opäť v Liptovskom Jáne v roku 2022.

Doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.
člen Programového výboru a člen Organizačného výboru konferencie FSTA 2020
    F. Chovanec, M. Vrba